ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΧΑΛΙΟΥ
" ΔΡΟΣΟΣ Α.Ε. "
Μ.Α.Ε. 26955/62/Β/92/0197 ΑΡ. ΓΕΜΗ 57608404000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)
2015-16 2014-15
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια 405.685,67 413.740,97
Μείον: Αποσβεσμένα 320.318,84 85.366,83 322.691,46 91.049,51
Άλλες μακροπροθ.απαιτησεις 545,30 545,30 0,00 545,30
Αποθέματα 997.687,50 1.018.842,34
Απαιτήσεις 228.499,07 202.824,61
Προκαταβολές και έσοδα 21.394,76 1.236,21
εισπρακτέα 0,00 0,00
Λοιπά 39.403,85 42.470,69
Σύνολο ενεργητικού 1.372.897,31 1.356.968,66

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά 745.776,31 752.617,15
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 515.725,16 515.725,16
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 111.395,84 88.626,35
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 1.372.897,31 1.356.968,66
Κατάσταση Αποτελεσμάτων
2015-16 2014-15
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 50.303,25 13.386,60
Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, 0,00 0,00
προϊόντα, ημικατ/μένα) -43.959,93 -9.560,80
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 0,00 0,00
Παροχές σε εργαζόμενους 0,00 ο
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων 0,00 0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές -13.245,32 -16.283,73
Λοιπά έσοδα και κέρδη 134,16 0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -73,00 -141,96
Αποτέλεσμα προ φόρων -6.840,84 -12.599,89
Φόροι 0,00 0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -6.840,84 -12.599,89

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 Οκτωβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤ. ΔΡΟΣΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΦΩΤ. ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Επωνυμία ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΧΑΛΙΟΥ "ΔΡΟΣΟΣ Α.Ε."
(Παρ.3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύπος Ανώνυμη εταιρεία ( Α.Ε.)
(Παρ.3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς 1.7.2015 έως 30.6.2016
(Παρ.3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας ΤΕΡΜΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ-ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΚ 54627
(Παρ.3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
(Παρ.3(ε) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
(Παρ.3(στ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
(Παρ.3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1
(Παρ.3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
(Παρ.3(θ) άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
(Παρ.16 άρθρου 29)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(Παρ.25 άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5. και Β.6. αντίστοιχα
(Παρ.34 άρθρου 29)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤ. ΔΡΟΣΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΦΩΤ. ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ